Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 2.1. Oferta - wzór.

Załącznik Nr 2.1. Oferta - wzór (wersja edytowalna).

Załącznik Nr 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór.

Załącznik Nr 3.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór (wersja edytowalna).

Załącznik Nr 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór.

Załącznik Nr 3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór (wersja edytowalna).

Załącznik Nr 3.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wzór.

Załącznik Nr 3.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wzór (wersja edytowalna).

Załącznik Nr 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór.

Załącznik Nr 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór (wersja edytowalna).

Załącznik Nr 4. Wzór umowy.

Załącznik Nr 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 6. Informacja RODO.

   

Msze Święte  

Niedziele i święta
7:00, 9:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie
18:00

   

Kalendarz liturgiczny  

   

archidiecezja-przemyska

   
© Parafia Wielkie Oczy 2013-2018